Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: 8ca150
Foto: Peter Wijlars
Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheiding voor wethouder en drie raadsleden

Geldrop-Mierlo - Nadat de nieuwe wethouders waren beëdigd, de nieuwe raadsleden hun gelofte en belofte hadden uitgesproken en de agendapunten waren behandeld in de raadskamer, had burgemeester Link nog vier speeches voorbereid. Na iedere speech klonken de mooie woorden 'het heeft de Majesteit behaagd' en werden de versierselen behorend bij de Koninklijke onderscheiding opgespeld.

Hans van de Laar
Als eerste werd de nieuwe wethouder Hans van de Laar, samen met zijn vrouw, gevraagd zitting te nemen op één van de vier stoelen. Hans heeft, door het aanvaarden van de functie van wethouder, zijn zetel in de gemeenteraad afgestaan. Voor deze bijzondere lange tijd dat hij in de gemeenteraad zat, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Thomas Schouten
Op 29 maart keerde na de afgelopen gemeenteraadsverkiezing niet terug in de raad. Thomas is in totaal 16 jaar raadslid geweest. Eerst voor de VVD in de voormalige gemeente Geldrop, later van de gemeente Geldrop-Mierlo. Voor deze periode is Thomas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Claudia Aarts-Averink
Ook Claudia keerde na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet terug in de raad. Claudia is 12 jaar raadslid geweest voor de DGG, hiervoor werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Renée Hoekman-Sulman
Renée Hoekman-Sulman neemt afscheid als wethouder Economische Zaken, Recreatie, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Vastgoed, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.  Zij werd voor haar verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen die bij deze onderscheidingen behoren werden tijdens de Raadskamer in Centrum Hofdael, uitgereikt.

Haar verdiensten zijn:
Renée Hoekman speelt vanaf 1990 een actieve rol in het politieke en maatschappelijke leven van de gemeente Mierlo. Vanaf 2002 werd zij wethouder, eerst in de gemeente Mierlo en in 2004, na de gemeentelijke herindeling met Geldrop, in de huidige gemeente Geldrop-Mierlo. Zij heeft nagenoeg alle bestuurlijke portefeuilles onder haar hoede gehad.

Vanuit de portefeuille economie zette zij zich in voor het verbeteren van het vestigingsklimaat binnen de gemeente en in regionaal verband, zoals de Brainport Eindhoven. Vooral binnen het Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven, gevormd door negen gemeenten, heeft ze op tal van strategische dossiers, bijvoorbeeld rondom wonen, werken, verkeer/mobiliteit en recreatie/toerisme, haar stempel weten te drukken. Onder haar voorzitterschap (sinds 2013) van de werkgroep Werken van het platform, zijn unieke afspraken rondom het reduceren van het overaanbod van bedrijventerreinen tot stand gekomen en is een moderne vorm van verevening geïntroduceerd. De doorbraak die ze heeft gerealiseerd in dit dossier werkt zichtbaar door naar andere dossiers, naar andere regio's in Brabant en zelfs in Nederland. In deze regionale samenwerking heeft zij de verbindende rol op zich genomen en heeft ze als voorzitter weten te sturen op een combinatie van solidariteit en resultaten. Mevrouw Hoekman schakelde met het provinciebestuur en met de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM), die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten groeien. De werkgroep realiseerde onder haar leiding de volgende opdrachten:
- Terugbrengen van de hoeveelheid grond voor bedrijfsterreinen.
- Afpreken van een gezamenlijke grondprijssystematiek.
- Opzetten van een gezamenlijke detailhandelsvisie.
- Inrichten van een gezamenlijk loket voor bedrijven.

Als voorzitter (sinds 2009) van het Ondernemersplatform wist mevrouw Hoekman knelpunten op te lossen en bruggen te slaan tussen de partijen. Daarnaast stimuleerde zij de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers in het centrumgebied door de instelling van het centrummanagement. Door de oprichting in 2010 van de Stichting Centrum- en Lintenmanagement en een bijbehorend ondernemersfonds, kon de continuïteit worden gewaarborgd. Daarnaast maakte zij zich hard voor het aanstellen van een bedrijvencontactpersoon, als schakel naar het bestuur en de centrummanager van de stichting.Zelf heeft zij zitting in de Raad van Advies. Verder heeft zij zich ingezet voor de renovatie van het centrumgebied, bestaande uit het winkelcentrum en de daarboven gelegen appartementen.

Van 2005 tot 2015 had mevrouw Hoekman een voortrekkersrol in het bestuurlijk overleg van het Streekplatform De Peel. In de periode dat de gebiedsontwikkeling in een impasse dreigde te raken door de impact van de Varkenspest en de Reconstructie, wist zij de verschillende partijen te activeren tot creativiteit en betrokkenheid. Ook buiten de eigen gemeente was zij een zeer waardevolle verbindende bestuurder en wist zij het Stedelijk Gebied Eindhoven regionaal, nationaal en internationaal op de kaart te zetten.

Daarnaast ontplooide/ontplooit ze de volgende vrijwillige activiteiten:
1990-1993:      raadslid van de gemeente Mierlo
1990-1995:      voorzitter van peuterspeelzaal De Mierenhoop in Mierlo
1994-1995:      voorzitter van de werkgroep Heroprichting lokale omroep in Mierlo
1995-1998:      voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de basisschool Den Boogerd in Mierlo
1998-2000:      voorzitter van het Katholiek Schoolbestuur in Mierlo. Mevrouw Hoekman droeg bij aan het fusieproces van vier scholen
1998-2002:      voorzitter van de Harmonie St. Lucia in Mierlo
1998-2002:      vicevoorzitter van de Stichting Welzijn Mierlo
2001-2014:      voorzitter van de Bezwarencommissie van Zorggroep Savant in Mierlo
2003-2006:      vicevoorzitter van de Rabobank Someren-Mierlo
2006-2015:      lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Peelland Zuid, na de fusie met de Rabobank Someren-Mierlo
2013-heden:    lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Het Kempisch Heideschaap

Miranda Verdouw
Voor Miranda Verdouw was er geen Koninklijke Onderscheiding, maar zij werd door burgemeester LInk wel naar voren gevraagd. Als scheidend wethouder werd van Miranda op gepaste wijze afscheid genomen. Een mooie speech, met veel mooie warme woorden werden uitgesproken door burgemeester Link. Zij ontving een cadeau-cheque voor een schilderij van Dolly Parton, dat speciaal voor haar gemaakt gaat worden. 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>